utorok 6. mája 2014

Námornícka nálada.../Navy mood...

Trajektóriu života nepredstavuje rovná čiara. Skôr kopíruje pohupovanie lodi na vlnách. Hore, dole, opäť a opäť. Nikto nevie, čo sa skrýva v hĺbkach pod nami a ani, čo bude o pár míľ ďalej. Len načúvanie vnútorného námorníka stačí..... More je pokojné, inokedy búrlivé. Nezáleží, či pri plavbe do cieľového prístavu oboplávame celý svet alebo len pár menších riek, morí.... Nezáleží, či je pevnina v dohľade alebo v nedohľadne...Stačí vedieť, že je....A možno aj samotná cesta je cieľom s množstvom iných prístavov...

Dlho som nekreslila. Prsty nechceli, hlava nechcela, ceruzky neboli schopné tanca.... Jednoducho to nešlo.....Loď sa húpe teraz o trochu viacej. Naberá nový smer a vyberá nový cieľový prístav....A tak to je... :)

The trajectory of life is not a straight line. Rather it copies the movement of ship on the waves. Up, down, again and again. Nobody knows what is hidden in the depths under us, nor what will be a few miles away. Just listening to the inner seaman is enough.... Sea is calm, sometimes stormy..... It does not matter whether during the voyage to the port of destination we circumnavigate the whole world or just a couple of small rivers, seas... It does not matter whether the land is in sight or not.....The knowledge of existence is enough....And perhaps the road alone is the goal with number of other ports...

I have not drawn for long time. The fingers did not want, the head did not want, the pencils were not able to dance .... Simply it was impossible..... The ship is moving a little more now. It changes direction and chooses a new port of destination .... And so it is ... :)A smooth sea never made a skillful sailor.