utorok 25. marca 2014

Jarná duša /Spring soul
Jarná duša. Jar. Duša. Príroda. Zeleň. Sviežosť. Radosť......♥
Inšpirácia = veľa bodkovania = nový obrázok.

Spring soul. Spring. Soul. Nature. Greens. Freshness. Happiness......
Inspiration =  lots of dotting = new picture.pondelok 17. marca 2014

Trochu hudby do života.../A lillte music to life...


V nedeľu ráno hlučné zvuky vetra prehlušili zvuky swingu a jazzu zaznievajúceho celým bytom. V tichu hlava prázdna, pri hudbe plná čiar a farieb. Moje srdce poskakovalo a boky sa vlnili, ručičky čmárali....a všetko v rytme. Duša bola na pokoji. Pri počúvaní hudby som natrafila na švédskych chlapcov Movits!, ktorí prichutili swing/jazz trochu inými štýlmi. Vôbec nerozumiem slovám.....ale veď jazyk hudby je univerzálny.....


On Sunday morning loud noise of wind was blocked out by the swing and jazz tones sounded throughout the apartment. In the silence an empty head, with music full of lines and colours. My heart bounced and hips swayed, hands scribbled.... all in rhythm. Soul was full of  peace. While listening to music I came across Swedish boys Movits! who add to swing / jazz other styles. Although I do not understand the words of their songs I like it. Universal language of music.....

piatok 14. marca 2014

Ružové dni/Pink days
Ružové dni na papieri, ružové pocity vo mne, ružové sny, ružový marec.
Ružové objatia... Skúšam rozdávať viac ružových objatí v posledných dňoch, lebo vraj človek potrebuje minimálne dvanásť objatí denne...

Pink days on the paper, pink feelings inside me, pink dreams, pink March.
Pink hugs... I am trying to give more pink hugs in these last days, because supposedly a person needs at least twelve hugs per day...


One-colour project, pink.
pondelok 10. marca 2014

Spolu.../Together...

Dokončený obrázok Spolu ako výsledok víkendu.
Niekedy spolu a niekedy iba vedľa seba....

Completed picture Together as a result of the weekend.Sometimes together and sometimes just next to each other....