sobota 1. novembra 2014

Ryšavka..../Ginger girl....
Ona. Ona s tou magickou farbou vlasov.....Ryšavka.

She. She with the magic hair colour.......Ginger girl.


piatok 17. októbra 2014

Zdieľanie umenia.../Sharing art....


Zdieľanie a darovanie umenia so širokou verejnosťou je úžasná myšlienka papergirl. Papergirl ako ne-komerčný a ne-profitujúci projekt usporadúva výstavu a následné darovanie umenia náhodným ľudom....ďakujem, že som mohla byť súčasťou. 

Tento príspevok je tiež spomienkový. 8.7.2014.


Sharing and giving art with wide public is an awesome idea of papergirl. Papergirl as a non-comercial and non-profit project organizes the exhibition and giving art to random strangers....thanks that I could be a part of it.

This post is also one from my memories. 8th of July 2014.


sobota 27. septembra 2014

Zo šuflíka spomienok..../ From the drawer of memories...

Zo šuflíka spomienok.....zo šuflíka vybrané okamihy, jedno poobedie, jedna prechádzka, objavovanie nových miest, jedna kresba...

From the drawer of memories.....from the drawer some selected moments, one afternoon, one walk, discovering of new places, one drawing...


...
Vancouver, Seawall, Stenley Park
...
utorok 6. mája 2014

Námornícka nálada.../Navy mood...

Trajektóriu života nepredstavuje rovná čiara. Skôr kopíruje pohupovanie lodi na vlnách. Hore, dole, opäť a opäť. Nikto nevie, čo sa skrýva v hĺbkach pod nami a ani, čo bude o pár míľ ďalej. Len načúvanie vnútorného námorníka stačí..... More je pokojné, inokedy búrlivé. Nezáleží, či pri plavbe do cieľového prístavu oboplávame celý svet alebo len pár menších riek, morí.... Nezáleží, či je pevnina v dohľade alebo v nedohľadne...Stačí vedieť, že je....A možno aj samotná cesta je cieľom s množstvom iných prístavov...

Dlho som nekreslila. Prsty nechceli, hlava nechcela, ceruzky neboli schopné tanca.... Jednoducho to nešlo.....Loď sa húpe teraz o trochu viacej. Naberá nový smer a vyberá nový cieľový prístav....A tak to je... :)

The trajectory of life is not a straight line. Rather it copies the movement of ship on the waves. Up, down, again and again. Nobody knows what is hidden in the depths under us, nor what will be a few miles away. Just listening to the inner seaman is enough.... Sea is calm, sometimes stormy..... It does not matter whether during the voyage to the port of destination we circumnavigate the whole world or just a couple of small rivers, seas... It does not matter whether the land is in sight or not.....The knowledge of existence is enough....And perhaps the road alone is the goal with number of other ports...

I have not drawn for long time. The fingers did not want, the head did not want, the pencils were not able to dance .... Simply it was impossible..... The ship is moving a little more now. It changes direction and chooses a new port of destination .... And so it is ... :)A smooth sea never made a skillful sailor.

utorok 25. marca 2014

Jarná duša /Spring soul
Jarná duša. Jar. Duša. Príroda. Zeleň. Sviežosť. Radosť......♥
Inšpirácia = veľa bodkovania = nový obrázok.

Spring soul. Spring. Soul. Nature. Greens. Freshness. Happiness......
Inspiration =  lots of dotting = new picture.pondelok 17. marca 2014

Trochu hudby do života.../A lillte music to life...


V nedeľu ráno hlučné zvuky vetra prehlušili zvuky swingu a jazzu zaznievajúceho celým bytom. V tichu hlava prázdna, pri hudbe plná čiar a farieb. Moje srdce poskakovalo a boky sa vlnili, ručičky čmárali....a všetko v rytme. Duša bola na pokoji. Pri počúvaní hudby som natrafila na švédskych chlapcov Movits!, ktorí prichutili swing/jazz trochu inými štýlmi. Vôbec nerozumiem slovám.....ale veď jazyk hudby je univerzálny.....


On Sunday morning loud noise of wind was blocked out by the swing and jazz tones sounded throughout the apartment. In the silence an empty head, with music full of lines and colours. My heart bounced and hips swayed, hands scribbled.... all in rhythm. Soul was full of  peace. While listening to music I came across Swedish boys Movits! who add to swing / jazz other styles. Although I do not understand the words of their songs I like it. Universal language of music.....

piatok 14. marca 2014

Ružové dni/Pink days
Ružové dni na papieri, ružové pocity vo mne, ružové sny, ružový marec.
Ružové objatia... Skúšam rozdávať viac ružových objatí v posledných dňoch, lebo vraj človek potrebuje minimálne dvanásť objatí denne...

Pink days on the paper, pink feelings inside me, pink dreams, pink March.
Pink hugs... I am trying to give more pink hugs in these last days, because supposedly a person needs at least twelve hugs per day...


One-colour project, pink.
pondelok 10. marca 2014

Spolu.../Together...

Dokončený obrázok Spolu ako výsledok víkendu.
Niekedy spolu a niekedy iba vedľa seba....

Completed picture Together as a result of the weekend.Sometimes together and sometimes just next to each other....

streda 26. februára 2014

Jar vo vzduchu/Spring in the air
V posledných dňoch je cítiť vo vzduchu jar. Prvé kvietky, zelené púčiky na stromoch a kríkoch, ranný štebot vtáčikov, teplý vánok, viacej slnečných lúčov,... Jednoducho paráda.

In the last days, the spring is felt in the air. First flowers, green buds on the trees and bushes, warble of birds in the morning, warm breeze, more of sun rays... Simply awesome.
Trio of brown toned drawings, One-colour project, February.

sobota 22. februára 2014

Hore nohami/Upside down
Svet je skrátka niekedy hore nohami....Alebo len my sme hore nohami? Naše postoje? A možno to ani nevadí. Lebo na druhej strane život hore nohami môže priniesť iný uhol pohľadu. :)

World is just sometimes upside down....Or just we are upside down? Our attitudes? And probably it doesn't matter. On the other side, life in upside down way can bring a different point of view. :)


One-colour project, brown.

pondelok 17. februára 2014

Kávový dážď/Coffee rainNiekedy mám pocit, že bez kávy nie som schopná ani oči otvoriť a cez deň nebudem normálne fungovať. Káva je vtedy ako dar z neba. Často si poviem, že obmedzím kávu, no ranný a poobedný kávový rituál sa ma drží silno. Momentálne každé ráno začínam s kávou..... Moja bujná fantázia by chcela kávu z neba. Len vystrčiť hrnček von z okna ... :)
Obrázok inšpirovaný kofeínovým mokom. One-colour project, hnedá.

"Káva vonia ako čerstvo pomleté nebo." (Jessi Lane Adams)


I sometimes feel that without coffee I´m not able to open my eyes and act normally during the day. For these days coffee is like a gift from heaven. I often tell to myself that I reduce amount of  coffee, but morning and afternoon coffee ritual holds me so strong. Currently, I start every morning with coffee..... My vivid imagination would like to have coffee from heaven. Just stick mug out the window ... :)
Drawing inspired by cofein drink. One-colour project, brown.

“Coffee smells like freshly ground heaven.” (Jessi Lane Adams)


piatok 14. februára 2014

Knihomoľ/BookwormMám veľmi rada knihy. Určite nie som ten najväčší knihomoľ na svete. Niekedy čítam málo, inokedy zase veľa. Môžem sa označiť za takého malého knihomoľa.  Knihy sa mi váľajú najmä pri posteli, pretože najradšej čítam v posteli pred spaním.
Sila slov ukrytá v knihách ma fascinuje. Fascinujúce príbehy, ktoré berú dych a podnecujú fantáziu. Myšlienky, ktoré vás posúvajú v živote a nútia zamyslieť sa. Pravdy, ktoré otvárajú myseľ.
Knihy sú ako záznamy. Záznamy autora, ľudstva, jednotlivca. Záznam myšlienok, nápadov, životných právd a krívd, zážitkov, pocitov, popisov a charakteristík, dobrého a zlého, fantazijného a skutočného,...
Papier znesie všetky príbehy. Knihy sú inšpirácia.

Books are great. Certainly I'm not the biggest bookworm in the world. Sometimes I read a little, sometimes a lot again. I can be marked as a little bookworm. Books are particulary next to my bed because I like reading in the bed before going to sleep. 
The power of words hidden in books fascinates me. Fascinating stories that take your breath away and stimulate your imagination. Ideas that move you forward in life and force to think. Truth opening mind. 
Books are like records. Records of the author, humankind, individual. Record of thoughts, ideas, truths and injustices of life, experiences, feelings, descriptions and characteristics, good and bad, fantasy and real ... Paper can withstand all the stories. Books are an inspiration.